Quy định - PaperzoneVN - Upload Images
PaperzoneVN.Com

QUY CHẾ SỬ DỤNG WEBSITE Upanh.PaperzoneVN.Com

Chào mừng bạn đã đến với website Upanh.PaperzoneVN.Com!
Bạn có thể dễ dàng chia sẻ những hình ảnh đẹp của cuộc sống trên website Upanh.PaperzoneVN.Com. Chúng tôi sẽ giúp bạn lưu trữ những khoảnh khắc đáng nhớ đó. Website Upanh.PaperzoneVN.Com là một website lành mạnh và hoạt động hợp pháp. Khi sử dụng website này bạn phải tuân thủ đúng quy chế sử dụng như sau:

ĐIỀU 1: CƠ SỞ PHÁP LÝ
1.1.Bộ luật Dân sự năm 2005;
1.2.Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
1.3.Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
1.4.Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 28 tháng 08 năm 2008 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
  Quyền của người sử dụng:
2.1.Upload hình ảnh, thông tin liên quan đến hình ảnh và nội dung thông tin khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và nằm trong phạm vi hoạt động của website Upanh.PaperzoneVN.Com lên trang Upanh.PaperzoneVN.Com.
2.2.Thông báo cho Ban quản trị website Upanh.PaperzoneVN.Com (theo địa chỉ email: trungnq92@gmail.com) khi phát hiện có nội dung đăng tải trên website này vi phạm quy định của pháp luật hiện hành.
2.3.Được hỗ trợ lưu trữ thông tin trên hệ thống của Ban quản trị website Upanh.PaperzoneVN.Com.

Nghĩa vụ của người sử dụng:
2.4.Tuyệt đối không đăng tải những nội dung mang tính phản động, bạo lực, trái đạo đức xã hội, đi ngược thuần phong mỹ tục của dân tộc.
2.5.Tuyệt đối không đăng tải những nội dung vi phạm luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành.
2.6.Không đăng tải những nội dung trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng xấu đến website Upanh.PaperzoneVN.Com và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác.
2.7.Chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến những nội dung đăng tải trên website Upanh.PaperzoneVN.Com.
2.8.Chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến những nội dung đăng tải.
2.9.Cam kết không khiếu nại website Upanh.PaperzoneVN.Com khi xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện hoặc xảy ra các thiệt hại đối với người dùng phát sinh từ việc sử dụng website Upanh.PaperzoneVN.Com, hoặc từ việc người dùng vi phạm quy chế sử dụng khi đăng tải thông tin trên website Upanh.PaperzoneVN.Com.
2.10.Theo dõi thường xuyên các thông tin của chủ sở hữu về việc thay đổi quy chế sử dụng website Upanh.PaperzoneVN.Com để thực hiện cho đúng.
2.11.Tuân thủ đúng và đầy đủ quy chế sử dụng website Upanh.PaperzoneVN.Com.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU WEBSITE Upanh.PaperzoneVN.Com
  Quyền của chủ sở hữu:
3.1.Có quyền từ chối lưu trữ, giới hạn truy nhập hoặc xóa bỏ những thông tin do người dùng đăng tải vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước nếu phát hiện người dùng vi phạm nghĩa vụ quy định tại mục 2.4, 2.5, 2.6 và 2.9 Điều 2 Quy chế này.
3.2.Có quyền sử dụng mọi thông tin hợp pháp do người dùng đăng tải trên trang Upanh.PaperzoneVN.Com vào những mục đích không trái pháp luật hiện hành.
3.3.Có quyền ghi lại địa chỉ IP và mọi thông tin khác về người dùng và có quyền cung cấp các thông tin đó cho cơ quan chức năng khi cần thiết.
3.4.Có quyền thay đổi nội dung các điều khoản trong quy chế sử dụng website Upanh.PaperzoneVN.Com bất cứ thời điểm nào nếu thấy cần thiết. Trong trường hợp này người dùng có trách nhiệm như quy định tại mục 2.10 Điều 2 Quy chế này.
3.5.Không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung các thông tin do người dùng đăng tải trên website Upanh.PaperzoneVN.Com.
3.6.Không chịu trách nhiệm liên quan đến tính không toàn vẹn, các lỗi phát sinh, các thiệt hại về người và tài sản phát sinh từ việc sử dụng website Upanh.PaperzoneVN.Com.
3.7.Không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các thông tin được truyền tới website Upanh.PaperzoneVN.Com bởi một bên thứ ba không phải là người dùng.
  Nghĩa vụ của chủ sở hữu:
3.8.Lưu trữ những thông tin hợp pháp do người dùng đăng tải trên website Upanh.PaperzoneVN.Com.
3.9.Sử dụng thông tin do người dùng đăng tải vào những mục đích hợp pháp.
3.10.Không sử dụng địa chỉ IP và thông tin cá nhân của người dùng để gây thiệt hại cho người dùng hoặc sử dụng vào những mục đích bất hợp pháp.


Cảm ơn bạn đã sử dụng website Upanh.PaperzoneVN.Com của chúng tôi!

BAN QUẢN TRỊ Upanh.PaperzoneVN.Com